Odpowiednie punkty umów zawierają bowiem takie zapisy jak te:

§ 3
b) Płatność kolejnych miesięcznych rat czynszu dokonywana będzie na podstawie wystawianych przez Wynajmującego faktur VAT – z góry do 7-go dnia każdego miesiąca kampanii – przelewem na konto Wynajmującego

§ 4
d
) Wynajmujący będzie rewaloryzował stawkę czynszu zgodnie z urzędowym wskaźnikiem inflacji GUS w odstępach półrocznych.

§ 5
a) Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu przez 14 dni od dnia wymagalności określonego w § 3b niniejszej umowy

§ 6
b) W przypadku gdy umowa zawarta została na czas określony – Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości czynszu pozostałego do dnia zakończenia umowy.
c) W przypadku gdy umowa zawarta została na czas nieokreślony – Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości czynszu za kolejne sześć miesięcy ekspozycji.