Jak wszyscy korzystający z internetu do komunikacji z klientami – zmuszeni jesteśmy do przyjmowania nakładanych na nas coraz to nowych pęt administracyjnych a korzyść z niego mają tylko prawnicy pobierający honoraria za pisanie tych mądrości oraz przysparzający nam niepotrzebnej roboty urzędnicy mający za co nas ścigać gdy nie umieścimy ich na naszych witrynach…

Oto zatem regulamin korzystania z katalogu billboardów www.Rezerwator.Parejo.pl

Definicje

 1. Rezerwator – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.rezerwator.parejo.pl
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin, normujący zasady korzystania z Rezerwatora, będący integralną częścią Umowy.
 3. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta miedzy Usługobiorcą a Usługodawcą, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. Strony Umowy – Usługobiorca i Usługodawca.
 5. Konto – dostępna dla Usługobiorcy tylko po zalogowaniu się część Rezerwatora, w której Usługobiorca może zarejestrować się, dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, dane do faktury, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Rezerwatora.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.); możliwość Zamówienia oraz Konto.
 7. Billboard – nośnik reklamowy umożliwiający ekspozycję plakatów reklamowych bądź innych treści. Billboardy dzielą się na stacjonarne oraz ruchome.
 8. Mobil – ruchomy nośnik reklamowy (na przyczepie) umożliwiający ekspozycję plakatów reklamowych bądź innych treści w różnych miejscach lub w ruchu drogowym.
 9. Usługodawca – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Rezerwatora: Mirosław Parejko 'Parejo!’, 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Brzozowa 8,  NIP 8990102820, REGON 931581312 , zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
 10. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługobiorcą nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 11. Zamówienie – ekspozycji reklam i innych treści na Billboardach w określonym przedziale czasowym dokonuje się poprzez wpłatę zaliczki.
 12. Polityka Cookies – polityka Rezerwatora odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem:
 13. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies.

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  d) tryb postępowania reklamacyjnego

§ 2

 1. Usługobiorca akceptuje Regulamin.
 2. Przedmiotem funkcjonalności Rezerwatora jest usprawnienie świadczenia Usług wynajmu billboardów celem ekspozycji na nich treści dostarczonych przez Usługobiorcę.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet- Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

Kontakt z Usługodawcą odbywa się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: parejo@parejo.pl oraz telefonicznie pod numerem : +48 601 715 864. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Usługodawcy.

Konto

§ 5

 1. Założenie Konta jest obligatoryjne dla podmiotów chcących korzystać z Usług.
 2. Poprzez Konto Usługobiorca ma możliwość przeglądania katalogu udostępnianych przez Usługodawcę Billboardów oraz ich Zamówienie.
 3. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „rejestracja”.
 4. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych do Konta. Obligatoryjne jest podanie : prawidłowego adresu e-mail, nazwy firmy, danych osoby kontaktowej, numeru telefonu, nazwy użytkownika, hasła, preferowanych lokalizacji Billboardu oraz terminu planowanej Rezerwacji.
 5. Dane do Konta każdy Usługobiorca podaje dobrowolnie. Usługobiorca ma możliwość samodzielnego uaktualniania wprowadzonych przez siebie danych.
 6. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj” na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem adresu e-mail oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
 7. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Sklepu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie Usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.
 8. Niezależnie od przesłanych Usługobiorcy informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Usługodawcę w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Usługobiorcy na jego wniosek.
 9. Założenie Konta jest bezpłatne.

§ 6

 1. Konto może zostać także założone przez Administratora po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 2. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wiadomość zawierająca link potwiedzający autentyczność podanego adresu e-mail.
 3. Klikając w link potwiedzający, o którym mowa w ust. Poprzedzającym, Usługobiorca wyraża zgodę na świadczenie Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Potwierdzenie dokonane przez Usługobiorcę jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

Procedura zamawiania billboardów

§ 7

 1. Dokonanie zamawiania Billboardów w Rezerwatorze możliwe jest w ramach funkcjonalności Konta.
 2. Lista udostępnianych przez Usługodawcę Billboardów umieszczona jest w katalogu Billboardów znajdującym się na podstronie Rezerwatora
 3. Usługobiorca wybiera interesujące go Billboardy poprzez dodanie ich do wirtualnego koszyka.
 4. Dodanie Billboardów do koszyka jest dokonywane poprzez zaznaczanie checkboxów znajdujących się przy każdym Billboardzie i kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.

§ 8

 1. Wybrane przez Usługobiorcę Billboardy znajdują się w koszyku.
 2. Przed dokonaniem zamówienia Usługobiorca musi oznaczyć termin kampanii.
 3. Nie jest możliwe jest dokonanie Zamówienia bezterminowego.
 4. Procedura Zmówienia kończy się się poprzez kliknięcie przycisku „zamów teraz” oraz potwierdzenie dokonanego wyboru poprzez kliknięcie przycisku „tak”.
  Na podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie Zamówienia.
 5. W ciągu 24 godzin na w/w adres e-mail zostaje wysłana faktura proforma.
 6. Opłacenie faktury proforma oznacza potwierdzenie dokonanej Zamówienia i jest momentem zawarcia Umowy.
 7. Do momentu opłacenia przez Usługobiorcę faktury proforma, Zamówienie nie jest uważane za dokonane.

§ 9

 1. Zamówienia oczekujące na płatność widoczne są w zakładce „zamówienia”.
 2. Opłacone Zamówienia widoczne są w zakładce „kontrakty”.

Dodatkowe zamówienia graficzne

§ 11

 1. Usługobiorca ma możliwość zlecenia Usługodawcy wykoniania projektów graficznych, które będą eksponowane na wybranych przez Usługobiorcę Billboardach.
 2. Warunki wykonania projektów graficznych są każdorazowo ustalane indywidualnie przez Usługobiorcę i Usługodawcę w ramach odrębnej umowy.

Billboardy ruchome typu MOBIL

§ 12

 1. Ekspozycja reklam bądź innych treści na Mobilach wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie.
 2. Pisemna umowa ekspozycji reklam bądź innych treści na Mobilach szczegółowo określa warunki korzystania przez Usługobiorcę z Mobilów.
 3. Treść w/w umowy jest indywidualnie ustalana przez Usługobiorcę oraz Usługodawcę.

§ 13

Usługodawca świadczy 3 rodzaje Usług związanych z ekspozycją reklam bądź innych treści na Mobilach:

 1. udostępnienie Mobila wraz z samochodem i kierowcą,
 2. ekspozycja Mobila w stałym, określonym przez strony miejscu,
 3. wynajęcie Mobila

Ceny i płatności

§ 14

Ceny Usług polegających na ekspozycji reklam oraz innych treści na Billboardach widoczne są na podstronie każdego Billboardu.

§ 15

Ceny Usług zawierają wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmują podatek VAT w obowiązującej stawce.

§ 16

Opłata za pierwszy okres ekspozycji (nie dłużej niż za jeden miesiąc) dokonywana jest na podstawie faktury o której mowa w § 8 ust. 5. Opłata za kolejne okresy dokonywana jest na podstawie faktury VAT.

§ 17

Ceny ekspozycji podawane są za okres ekspozycji wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy.

§ 18

Zapłaty za wystawione faktury można dokonać przelewem na konto Usługodawcy w banku …

§ 19

Faktura VAT wystawiana jest w ciągu 7 dni od dokonania płatności za usługę ekspozycji.

Odpowiedzialność oraz postępowanie reklamacyjne

§ 20

 1. W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. ).
 2. Usługodawca odpowiada wobec Usługobiorcy jedynie za szkodę wyrządzoną umyślnie.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości poniesionej przez Usługobiorcę straty, nie większej jednak od pięciokrotności średniej miesięcznej opłaty ponoszonej przez Usługobiorcę w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych trwania Umowy.

§ 21

 1. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że Usługa została wykonana nienależycie, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres Usługodawcy, mailowo lub osobiście w siedzibie Usługodawcy.
 3. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informuje Usługobiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

Ochrona danych osobowych

§ 22

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Usługobiorcy w procedurze korzystania z Usług.
 2. Usługobiorca w toku procedury korzystania z Usług dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.
 3. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Usługobiorcą Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe uzyskane od Usługobiorcy są przechowywane i przetwarzane przez Usługodawcę w czasie aktywnego korzystania przez Usługobiorcę z Rezerwatora.
 5. W każdym czasie Usługobiorca może zobowiązać Usługodawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 6. Usługobiorcy przysługuje również prawo do uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
 7. W każdym czasie Usługobiorca może zażądać usunięcia Konta, co skutkuje usunięciem jego danych osobowych aczkolwiek uniemożliwia korzystanie z usług Usługodawcy.

§ 23

 1. Rezerwator posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Usługobiorcy za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Rezerwator plikami Cookies określa Polityka Cookies.

Postanowienia końcowe

§ 24

Usługodawca oraz Usługobiorca ustalają, że nie są związani przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu cywilnego.

§ 25

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Rezerwatora, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Usługodawca nie świadczy żadnych dodatkowych usług oprócz Usług określonych w Regulaminie.

§ 26

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§ 27

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015
 2. Regulamin i ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronie właściciela serwisu i nie mają mocy wstecznej.
 4. W przypadku Umów dotyczących Konta zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu Cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.. . . . .
  Strona internetowa jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016.666).
  Żadna jej część nie może być rozpowszechniana, wykorzystywana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela.